5.3.2019: Eläinten internet mullistaisi maatilojen arjen – “Tyhmistä laitteista saadaan viisaita sensoreiden ja antureiden avulla”

“Han­ke­koor­di­naat­to­ri Lau­ri Oja­la ha­lu­aa val­jas­taa te­ko­ä­lyn var­mis­ta­maan eläin­ten hy­vin­voin­tia niin maa­ti­loil­la kuin ko­ti­ta­louk­sis­sa­kin.

Jot­ta tämä oli­si mah­dol­lis­ta maa­ti­loil­le pi­täi­si saa­da 5G-verk­ko ja niin kut­sut­tu In­ter­net of things (IoT), joka tar­koit­taa tie­to­ver­kon ulot­tu­mis­ta pe­rin­teis­ten päät­tei­den ul­ko­puo­lel­le eri­lai­siin lait­tei­siin.

Kyse on Oja­lan mu­kaan en­nen muu­ta tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­ses­ta.

Hän ot­taa esi­mer­kik­si äs­ket­täin sat­tu­neen si­ka­la­pa­lon Me­ri­kar­vi­al­la, jos kuo­li­aak­si pa­loi 250 eläin­tä.

– Juu­ri täl­lai­sia ta­pauk­sia voi­tai­siin en­nal­ta­eh­käis­tä eläin­ten in­ter­ne­tin avul­la. Tyh­mis­tä lait­teis­ta saa­daan vii­sai­ta sen­so­rei­den ja an­tu­rei­den avul­la.

Jos esi­mer­kik­si si­ka­lan pois­to­pu­hal­lin al­kai­si kuu­men­tua lii­kaa, sii­nä ole­va sen­so­ri ha­vait­si­si asi­an ja py­säyt­täi­si lait­teen, Oja­la maa­lai­lee.

5G ja IoT voi­si­vat hä­nen mu­kaan­sa kor­va­ta myös maa­ti­lan pe­rin­tei­sen va­kuu­tus­ris­kie­nar­vi­oin­ti­jär­jes­tel­män.

– Äly­rat­kai­sut tu­li­si­vat si­ten kor­vaa­maan va­kuu­tuk­sia.

Sak­sas­sa vas­taa­vat jär­jes­tel­mät ovat jo käy­tös­sä. Suo­mes­sa ti­lan­ne voi­si ol­la Oja­lan mu­kaan ai­van vas­taa­va. Osaa­mi­ses­ta se ei ai­na­kaan ole kiin­ni.

– Haas­tee­na on se, et­tä Suo­mes­sa lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt 5G-oi­keu­det vain mo­bii­li­o­pe­raat­to­reil­le. Ne pi­täi­si saa­da kai­kil­le maa­ti­loil­le, Oja­la vaa­tii.

Hä­nen mie­les­tään asia tu­li­si kir­ja­ta myös eläin­ten hy­vin­voin­ti­la­kiin.

– Lain pi­tää edis­tää älyk­käi­tä rat­kai­su­ja ja yh­teis­kun­nan on mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan suo­jel­ta­va eläi­miä va­hin­goil­ta.

Oja­la nä­kee, et­tä äly­lait­teet oli­si­vat rat­kai­su myös maa­ta­lou­den kan­nat­ta­vuu­teen. Sen kaut­ta pie­net­kin ti­lat voi­si­vat tuot­taa esi­mer­kik­si eri­lai­sia la­jik­kei­ta kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti mut­ta mo­ni­muo­toi­ses­ti.

– Näin saa­tai­siin vien­tiin vo­lyy­mia, kun jär­jes­tel­mien yh­dis­ty­es­sä eri ti­lat tuot­tai­si­vat sa­maa tuo­tet­ta.

Oja­la kävi ker­to­mas­sa aja­tuk­sis­taan edus­kun­nan maa- ja met­sä­ta­lous­va­li­o­kun­nal­le eläin­suo­je­lu­lain val­mis­te­le­mi­sen yh­tey­des­sä. La­kiin tuli vaa­ti­mus koi­rien si­rut­ta­mi­ses­ta.

– Täl­lä ha­lut­tiin pääs­tä eroon pen­tu­teh­tai­lus­ta ja koi­rien sa­la­kul­je­tuk­ses­ta Suo­meen, va­li­o­kun­nan jä­sen, kan­sa­ne­dus­ta­ja Las­se Hau­ta­la (kesk) to­te­aa.

Hä­nen mu­kaan­sa maa­ti­loil­la nau­ta­kar­ja on jo var­sin hy­vin re­kis­te­ris­sä, si­ko­jen ja mui­den osal­ta se ei tois­tai­sek­si oi­kein ole mah­dol­lis­ta­kaan.

Hau­ta­la us­koo, et­tä eläi­nyk­si­köi­den kas­va­es­sa tul­laan tu­le­vai­suu­des­sa var­mas­ti ny­kyis­tä enem­män ot­ta­maan käyt­töön eri­lai­sia tur­val­li­suus­rat­kai­su­ja.

– Jo nyt va­kuu­tu­syh­ti­öt suo­sit­te­le­vat eri­lai­siin lait­tei­siin pa­lo­va­roit­ti­mia. Nämä myös alen­ta­vat va­kuu­tus­mak­su­ja, hän ker­too. “

https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/476068/89920891dc